eDelivery

Το πρόγραμμα CEF

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) αποτελεί βασικό μέσο χρηματοδότησης της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων σε έργα υποδομής σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο. Υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων υψηλών επιδόσεων, βιώσιμων και αποτελεσματικά διασυνδεδεμένων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ψηφιακών υπηρεσιών. Οι επενδύσεις της CEF καλύπτουν τους ελλείποντες κρίκους των ενεργειακών, μεταφορικών και ψηφιακών κορμών της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα προσφέρει ωφελήματα προς τους πολίτες, όλων των κρατών/μελών, καθιστώντας τα ταξίδια ευκολότερα και πιο βιώσιμα (CEF Transport), ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης επιτρέποντας παράλληλα ευρύτερη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (CEF Energy) και διευκολύνοντας τη διασυνοριακή αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών (CEF Telecom).

Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών (CEF Telecom) αποτελεί θεμελιώδες μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης μεταξύ δημόσιων διοικήσεων, επιχειρήσεων και πολιτών, με την ανάπτυξη υποδομών ψηφιακών υπηρεσιών (Digital Service Infrastructures – DSI) και ευρυζωνικών δικτύων. Τα υποστηριζόμενα έργα θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οικοσυστήματος διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων ψηφιακών υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την ψηφιακή ενιαία αγορά (Digital Single Market).

Αυτά τα χρηματοδοτούμενα έργα συμβάλλουν:

O σκοπός του προγράμματος CEF Telecom, είναι η ενοποίηση και διαλειτουργικότητα των κρατικών και του ευρύτερου δημοσίου τομέα υπηρεσιών, τόσο μεταξύ της ιδίας χώρας, όσο και μεταξύ άλλων κρατών-μελών αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Το έργο "e-Delivery in Cyprus"

Γενικές Πληροφορίες:

H υποδομή e-Delivery

H υποδομή του e-Delivery αφορά ένα δίκτυο κόμβων (σημείων πρόσβασης) ψηφιακών επικοινωνιών. Βασίζεται σε ένα κατανεμημένο μοντέλο όπου κάθε συμμετέχων γίνεται κόμβος χρησιμοποιώντας πρότυπα πρωτόκολλα αποστολής και λήψης δεδομένων (ψηφιακού περιεχομένου).

Το e-Delivery είναι πλέον το απαραίτητο κοινό (με όλα τα κράτη μέλη) «εργαλείο» για τις Υπηρεσίες και Τμήματα του Δημόσιου και ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα και έγγραφα, με άλλες δημόσιες διοικήσεις, επιχειρήσεις, οργανισμούς αλλά και πολίτες, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τα υπόλοιπα κράτη μέλη με ένα διαλειτουργικό, ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο.

Οι κύριοι στόχοι του τρέχοντος έργου e-Delivery είναι να χαρτογραφήσει τις τρέχουσες διαδικασίες και ανάγκες που έχουν τα διάφορα Τμήματα των Υπουργείων και Δημοσίων υπηρεσιών ώστε να είναι τεχνικώς ικανά να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα και έγγραφα (ψηφιακό περιεχόμενο) μέσω της υποδομής e-Delivery. Η καταγραφή αυτή λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες που καλύπτει ήδη η κυβερνητική πύλη Αριάδνη προς την οποία η υποδομή e-Delivery, θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.

Στα πλαίσια του έργου, θα γίνει μια πλήρης ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) σχετικά με την εκμετάλλευση του συστήματος από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών καθώς επίσης και θα καταστρωθεί ένα σχέδιο εκπαίδευσης των λειτουργών και εμπλεκομένων φορέων για να μάθουν να λειτουργούν τη νέα αυτή υποδομή του eDelivery

Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει υφιστάμενη υποδομή eDelivery στην Κύπρο, αναπτύχθηκε και πάλι με χρηματοδότηση της CEF. Η υποδομή αυτή χρησιμοποιείται, ακόμη, αποκλειστικά για αποστολή και λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων (e-invoices), η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου “CY e-Invoicing” (www.e-invocing.gov.cy) με συντονιστή το Υπουργείο Οικονομικών.

Στα παλίσια του νέου έργου θα αναπτυχθεί μια νέα υποδομή (access point), στα τελευταία πρότυπα λειτουργίας και ασφαλείας (AS4), όπως ορίζονται από την Ε.Ε. ώστε να υποστηρίζονται όχι πλέον μόνο ηλεκτρονικά τιμολόγια, αλλά και ηλεκτρονικά έγγραφα οποιουδήποτε τύπου καθώς και metadata. Γενικά η νέα υποδομή θα μπορεί να υποστηρίζει την ασφαλή, αξιόπιστη και έμπιστη διακίνηση ψηφιακού περιεχομένου.

ΑΡΙΑΔΝΗ και e-Delivery

Το e-Delivery δεν έρχεται να αντικαταστήσει την Κυβερνητική Δίοδο ΑΡΙΑΔΝΗ, αλλά να την συμπληρώσει. Η ΑΡΙΑΔΝΗ στην παρούσα φάση, προσφέρει υπηρεσίες και διακινεί έγγραφα μεταξύ φορέων του κεντρικού κράτους και μόνο.

Ο κύριος στόχος της υποδομής e-Delivery είναι να καλύψει το κενό της ασφαλούς και αξιόπιστης μεταφοράς μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά δύναται να καλύψει και κενά στην «εσωτερική» αγορά.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδική σελίδα, στην οποία φαίνονται τα Success Stories τόσο του e-Delivery, αλλά και των υπολοίπων υποδομών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προωθεί:

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Digital+Service+Infrastructures


Εταίροι

Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών – http://www.cypruspost.post

Υπουργείο Οικονομικών – http://www.mof.gov.cy

RTD TALOS LTD – http://www.talos-rtd.com

AC GOLDMAN Solutions & Services LTD– http://www.acgoldman.com/

BOOMERTEL LTD – http://boomertel.com/


Επικοινωνία

κ. Παύλος Παυλίδης
Πρώτος Ταχυδρομικός Επιθεωρητής
Email: ppavlides@dps.mcw.gov.cy
Τηλ. (+357) 22 805718