INNOV’AGE in the Postal Sector

Ο ταχυδρομικός τομέας, τα τελευταία χρόνια, κλήθηκε, ως αποτέλεσμα ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών αλλά και πληθώρας επιλογών των χρηστών, να προσαρμοστεί ταχέως στα  νέα δεδομένα και απαιτήσεις της αγοράς.

Η προσαρμογή αυτή είναι ποκιλόμορφη και περιλαμβάνει θέματα οργάνωσης, τεχνολογικού εξοπλισμού, μεθόδων εργασίας, διαχείρισης πελατολογίου αλλά και εργασιακής κουλτούρας.

Η επιμόρφωση και η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί «κλειδί» για τη διαχείριση των αλλαγών αυτών αφού αναπτύσσει τις δεξιότητες και ικανότητες των εργαζομένων, εργασιακές και επικοινωνιακές, και τους καθιστά ευέλικτους και αποδεκτικούς έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται στις προκλήσεις με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, υποστηρίζοντας το θεσμό της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, και σε Ευρωπαϊκά  Προγράμματα Erasmus+ τα οποία στοχεύουν στην ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο,  τα Κυπριακά Ταχυδρομεία συμμετέχουν ως εταίροι στο Ευρωπαϊκό Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα “INNOV’AGE in the Postal Sector” το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υλοποίηση του  άρχισε το 2016 και ολοκληρώνεται το 2019.

Σε αυτό, πέραν των Κυπριακών Ταχυδρομείων, συμμετέχουν ακόμη 9 εταίροι, η  

Πανευρωπαϊκή Ένωση Ταχυδρομείων(PostEurop), τα Γαλλικά και Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ελληνικών Ταχυδρομείων(ΚΕΚ-ΕΛΤΑ_, τα Βουλγαρικά και Ρουμανικά Ταχυδρομεία, τα Ιταλικά Ταχυδρομεία, το Πανεπιστήμιο Bordeaux της Γαλλίας, και η InoSalus Πορτογαλίας.

Συντονιστής του Προγράμματος είναι τα Γαλλικά Ταχυδρομεία, των οποίων ο ρόλος είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του μέσα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια καθώς επίσης και η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πρότυπου πρωτοποριακού εργαλείου εκπαίδευσης,  που αφορά  την αποτελεσματική ηλικιακή διαχείριση του προσωπικού, με κύριους αποδέκτες τα  μεσαία στελέχη ενός Οργανισμού (middle managers) των οποίων η θέση, θεωρείται «κρίσιμη θέση εργασίας».

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα, ασχολήθηκε με θέματα διαχείρισης ηλικιών και διαφορετικότητας  στον τομέα των ταχυδρομείων και με ποιους τρόπους τα μεσαία στελέχη, θα πρέπει να χειρίζονται και αξιοποιούν σωστά τις ομάδες τους, που περιλαμβάνουν άτομα διαφορετικής ηλικία, θρησκείας, καταγωγής, ικανοτήτων, δεξιοτήτων κλπ  ώστε αυτές, μέσα από ατομική και συλλογική δράση, να καταστούν πιο καινοτόμες, αποτελεσματικές και παραγωγικές, διατηρώντας παράλληλα την αφοσίωση τους στον Οργανισμό. 

Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων, πραγματοποιήθηκε μέσω στοχευμένων ερωτηματολογίων, ερευνών, μελετών περίπτωσης (case studies), συναντήσεων προσωπικού αλλά και των εταίρων του Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των εταίρων έχουν πραγματοποιηθεί έξι(6)συναντήσεις:

2016 Βέλγιο, 2017 Αθήνα και Παρίσι, 2018 Ρώμη, 2019 Σόφια και Στρασβούργο κατά τη διάρκεια των οποίων ανταλλάσσονταν απόψεις και εμπειρίες μεταξύ των εταίρων ως προς την όλη πορεία και τον τρόπο συνέχισης του Προγράμματος για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Οι πληροφορίες που συλλέγηκαν, διαβιβάστηκαν στο Πανεπιστήμιο Bordeaux, ένας από τους εταίρους του Προγράμματος, το οποίο είχε την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων, εξαγωγής αποτελεσμάτων καθώς και της δημιουργίας μέσα από αυτά, εκπαιδευτικού υλικού, και συγκεκριμένα ενός  πρωτότυπου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στη συνέχεια, οι εταίροι υλοποίησαν την εκπαίδευση στο προσωπικό τους με βάση το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε.  Η εκπαίδευση ήταν πιλοτική και  οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να εκφέρουν την γνώμη τους ως προς το περιεχόμενο του προγράμματος.

Στην Κύπρο, η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2019, ήταν ολοήμερη και εκπαιδεύτηκαν 15 Ανώτεροι Ταχυδρομικοί Λειτουργοί στα θέματα Διαφορετικότητα, Όραμα και Συνεργασία/Συντονισμός.  Η εκπαίδευση δεν πραγματοποιήθηκε με τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυξης θεωρίας, αλλά για πρώτη φορά ήταν διαδραστική και περιλάμβανε δραστηριότητες(activities), παιγνίδια(games), βίντεο, ασκήσεις και δημιουργίες. 

Οι εκπαιδευόμενοι στο τέλος της εκπαίδευσης δήλωσαν, μέσα από σχετικά ερωτηματολόγια, την ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό τους ως προς τον καινοτόμο τρόπο πραγματοποίησης της  εκπαίδευσης καθώς και για την ανάγκη παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαίδευσης και από άλλους  συναδέλφους τους

Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην Κύπρο αλλά και στις υπόλοιπες  χωρών παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από όλους τους εταίρους στην προτελευταία συνάντηση τους στη Σόφια, που πραγματοποιήθηκε από τις 4 - 6 Ιουνίου, 2019.

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο στις 4 – 5  Ιουλίου, 2019 με αντικείμενο την τελική αξιολόγηση του Προγράμματος και την υποβολή Τελικής Έκθεσης(Final report).