Επιδημία Κορωνοϊού και Κυπριακά Ταχυδρομεία - Συνεχής Ενημέρωση

News Archive

Latest News

News Archive


Cyprus Post has set their strategic objective of offering postal and non-postal services. At the same time they have a traditional social aspect in their mission which they strive to enhance, in line with the overall government policy for the improvement of the services provided to the citizens.

Ο ταχυδρομικός τομέας, τα τελευταία χρόνια, κλήθηκε, ως αποτέλεσμα ραγδαίων τεχνολογικών αλλαγών αλλά και πληθώρας επιλογών των χρηστών, να προσαρμοστεί ταχέως στα  νέα δεδομένα και απαιτήσεις της αγοράς.

Η προσαρμογή αυτή είναι ποκιλόμορφη και περιλαμβάνει θέματα οργάνωσης, τεχνολογικού εξοπλισμού, μεθόδων εργασίας, διαχείρισης πελατολογίου αλλά και εργασιακής κουλτούρας.

EMS Datapost is ideal for sending letters, mail, goods and specimens rapidly and safely at very low prices. The objects receive special handling and have priority both in promoting and during customs clearance and delivery. Transmitted with special missions in more than 128 countries.

Save