Questions concerning Customs

22/06/2021

Συνήθεις ερωτήσεις για το  ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω ταχυδρομείου που ετοιμάστηκαν από το Τμήμα Τελωνείων

 

 1. Τι καταβάλλεται στο Τελωνείο για τα δέματα που εισάγονται μέσω ταχυδρομείου;

 Οφείλετε να καταβάλετε τους εισαγωγικούς δασμούς, ΦΠΑ και φόρους κατανάλωσης, ανάλογα με την περίπτωση.

Υπάρχουν οι πιο κάτω απαλλαγές (για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε ερώτηση 3).

 

Μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021,

α) τα δέματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα €17.09, απαλλάσσονται  από τον εισαγωγικό δασμό και το ΦΠΑ, με εξαίρεση τα καπνικά, αλκοολούχα, αρώματα και κολόνιες. Από την 1/7/21 τα εν λόγω εμπορεύματα απαλλάσσονται μόνο από τον εισαγωγικό δασμό.

β) τα δέματα με αξία από €17.09 μέχρι τα €150 απαλλάσσονται μόνο από τους εισαγωγικούς δασμούς με εξαίρεση τα καπνικά, αλκοολούχα, αρώματα και κολόνιες, ενώ ο ΦΠΑ καταβάλλεται.

γ) τα δέματα μη εμπορικού χαρακτήρα με αξία που δεν υπερβαίνει τα €45  από ιδιώτη σε τρίτη χώρα προς ιδιώτη στην Κύπρο, απαλλάσσονται από τον εισαγωγικό δασμό, το ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης.

 

 1. Τι καταβάλλεται στο Τελωνείο για τα δέματα που παραλαμβάνονται από άλλες χώρες μέλη της ΕΕ μέσω ταχυδρομείου;

Όσα δέματα φέρουν την κίτρινη ετικέτα δεν είναι ενωσιακά και απαιτείται η καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων (δείτε απάντηση στο ερώτημα 1). Όσα δεν φέρουν την κίτρινη ετικέτα θεωρούνται ενωσιακά. Παρόλα αυτά, αν τα ενωσιακά εμπορεύματα υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτός καταβάλλεται  καθώς επίσης καταβάλλεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί.   

 

 1. Ποιες οι απαλλαγές σε δασμούς και φόρους για πακέτα που εισάγονται μέσω ταχυδρομείου

ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ σε ΙΔΙΩΤΗ

Δυνατότητα απαλλαγής από εισαγωγικό δασμό, φόρους κατανάλωσης  και ΦΠΑ σε αποστολές η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα €45. Εάν πρόκειται για καπνικά προϊόντα / αλκοολούχα ποτά/αρώματα και κολόνιες,  η απαλλαγή δυνατόν να παραχωρείται νοουμένου ότι η ποσότητα των ειδών αυτών δεν υπερβαίνει τις επιτρεπόμενες ποσότητες. Για λεπτομέρειες δείτε τα άρθρα  25-27 του Καν. 1186/2009,  στον πιο κάτω σύνδεσμο.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:324:0023:0057:EL:PDF άρθρα

 

Για να είναι δυνατή η παραχώρηση της απαλλαγής, τα δώρα πρέπει να:

-      έχουν ευκαιριακό χαρακτήρα π.χ. γενέθλια, επέτειος

-      αποστέλλονται από ένα ιδιώτη σε τρίτη χώρα προς ιδιώτη στην Κύπρο χωρίς οποιασδήποτε μορφής πληρωμή

-      προορίζονται για προσωπική η οικογενειακή χρήση του παραλήπτη και να μην έχουν από τη φύση ή το χαρακτήρα τους οποιοδήποτε εμπορικό ενδιαφέρον.

 

ΔΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Δυνατότητα απαλλαγής από εισαγωγικό δασμό και ΦΠΑ σε δέματα η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει τα €17.09. Από 1/7/2021 η απαλλαγή από το ΦΠΑ  καταργείται.

ΔΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ

Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από εισαγωγικούς δασμούς εάν η αξία του δέματος δεν υπερβαίνει τα  €150. Η απαλλαγή δεν παραχωρείται σε καπνικά και αλκοολούχα καθώς και στα αρώματα ή κολόνιες.

ΔΕΜΑΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ €150

Εισαγωγικός δασμός και ΦΠΑ καταβάλλονται.

 

 1. Ποια εμπορεύματα υπόκεινται σε  απαγορεύσεις ή και άλλους περιορισμούς κατά την εισαγωγή/εξαγωγή.

Δείτε τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/6CA0B9EDA3A03737C22572830054AC58?OpenDocument

 

 1. Ποια είναι τα  έγγραφα που μπορεί το Τελωνείο να ζητήσει;

Αν είναι ικανοποιητικά, στις πλείστες των περιπτώσεων το δέμα σας θα αποδεσμευτεί από το Τελωνείο άμεσα.

 

 1. Εκτός από τον έλεγχο του Τελωνείου πραγματοποιείται και άλλος έλεγχος στα δέματα;

Αν για το δέμα διαπιστωθεί ότι χρήζει περαιτέρω έλεγχο και έγκριση από άλλες Υπηρεσίες, τότε ειδοποιείται η αρμόδια αρχή, π.χ. για τα φάρμακα απαιτείται έλεγχος και έγκριση από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

 1. Άλλες ενέργειες που μπορεί να γίνουν από το Τελωνείο

Σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία ή τη νομοθεσία άλλων αρχών, μπορεί να γίνει κατακράτηση/κατάσχεση του περιεχομένου του δέματος, αν υπάρχουν σε αυτό είδη που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς ή είδη για τα οποία γίνεται  αναληθής δήλωση.

 1. Γιατί πρέπει να πληρώσω για δώρο που μου έστειλε άλλος ιδιώτης από τρίτη χώρα;

Δείτε ερώτηση 3: Δώρα από ΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ

 1. Τι θα χρειαστεί να καταβάλω αν εισάξω τα μεταχειρισμένα μου είδη από τρίτη χώρα;

Τα μεταχειρισμένα είδη επιβαρύνονται με τον ίδιο συντελεστή εισαγωγικού δασμού και φόρου ως να ήταν καινούργια. Εκείνο που διαφέρει είναι η αξία.

 

 1. Πώς υπολογίζεται η δασμολογητέα αξία;

Κύρια βάση για τον υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας είναι η συναλλακτική αξία, δηλ. η αξία που πράγματι πληρώθηκε συν τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης.

 

 1. Πώς επιβάλλονται οι δασμοί και ΦΠΑ;

Τα εμπορεύματα που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, το ύψος των οποίων εξαρτάται κυρίως από τη δασμολογική κατάταξη, τη χώρα καταγωγής και την αξία.

Οι δασμοί υπολογίζονται επί της τελωνειακής αξίας που περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, συν τα έξοδα, όπως π.χ. έξοδα μεταφοράς και ασφάλεια.

Πληροφορίες σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς ανάλογα με το είδος του προϊόντος   μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του TARIC ακολουθώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?callbackuri=CBU-1&Lang=el

 

 1. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάμω αν τα εμπορεύματα μου έχουν αξία πάνω από €1000;

 

Πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονική τελωνειακή διασάφηση στο σύστημα εισαγωγών ΘΗΣΕΑΣ.

Καλείστε να μιλήσετε με τελωνειακό πράκτορα.

 

 1. Ποιες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν αν διαφωνώ με τον επιβληθέντα δασμό και φόρο

Μπορείτε να υποβάλετε γραπτώς στο Τμήμα Τελωνείων αίτημα αναθεώρησης μέσα σε 60 μέρες προσκομίζοντας στοιχεία στα οποία βασίζεται η διαφωνία σας με την απόφαση του Τμήματος. Το αίτημα αναθεώρησηw μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά στη πιο κάτω διεύθυνση: headquarters@customs.mof.gov.cy

Μπορείτε να προσφύγετε στο Δικαστήριο.

 

 1. Τι είναι τα €3,50 που πληρώνονται για ένα δέμα;

 

Ταχυδρομικά τέλη (Τέλος Προσκόμισης στο Τελωνείο).

 

 1. Δεν ξέρω πώς να ανεβάσω το έγγραφο που μου ζητήθηκε στο THALLISUPP. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;

 

Το θέμα αφορά αρμοδιότητα των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο επικοινωνίας 80002000.

 

 1. Πώς εντοπίζω την πορεία ενός δέματος  που αναμένω

 

Με τον αναγνωριστικό αριθμό (Tracking number) μπορείτε να εντοπίσετε το δέμα σας στη σελίδα Track and Trace των Κυπριακών Ταχυδρομείων https://www.cypruspost.post/el/track-n-trace-results

210614_1ΣΗΜ_συνήθεις ερωτήσεις για ηλ εμπόριο μέσω ταχυδρομείου