Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Κυπριακά Ταχυδρομεία), υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και λειτουργεί με βάση τον περί Ταχυδρομείων Νόμο, Κεφάλαιο 303, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι και σήμερα καθώς και τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 (Ν.112(Ι) /2004), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ο Ν.112 (I)/2004 είναι πλήρως εναρμονισμένος με την Οδηγία 97/67/EΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ και 2008/6/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τις οποίες θεσπίζονται κανόνες που διέπουν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών.

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία,  σύμφωνα με το άρθρο 161 (7) του Ν.112(Ι)/2004, παραμένουν φορέας παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2027 και ως εκ τούτου έχουν υποχρέωση να παρέχουν στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της Δημοκρατίας στο οποίο βρίσκονται, καθολική ταχυδρομική υπηρεσία καθορισμένης ποιότητας σε ομοιόμορφες και προσιτές τιμές παντού στη γεωγραφική επικράτεια.

Καθολική ταχυδρομική υπηρεσία σημαίνει την προσφορά μιας ελάχιστης δέσμης ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως καθορίζεται στο άρθρο 119Β του Ν.112 (I)/2004, και που συνίσταται σε:

Σημειώνεται ότι η καθολική υπηρεσία περιλαμβάνει τόσο τις εθνικές όσο και τις διασυνοριακές υπηρεσίες.

Όσον αφορά στη διασφάλιση της χρηματοδότησης καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας, η υφιστάμενη νομοθεσία(άρθρο 123 του Νόμου 112(Ι)/2004), προνοεί για την ίδρυση Ταμείου Αποζημίωσης στο οποίο θα συνεισφέρουν όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εντός της καθολικής υπηρεσίας και επικουρικά το κράτος σε περίπτωση μη δραστηριοποίησης οποιουδήποτε φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Στο Ν.112(Ι)/2004, μεταξύ άλλων, καθορίζονται, επίσης, οι υποχρεώσεις του παροχέα καθολικής έναντι του καταναλωτή (τιμολόγηση).  Συγκεκριμένα, το άρθρο 124 ορίζεται ότι  οι ταχυδρομικές τιμές και τα τέλη θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να είναι προσιτά και διαφανή και να είναι ομοιόμορφα  παντού ανά την Κύπρο, χωρίς όμως να αφαιρείται το δικαίωμα του παροχέα καθολικής υπηρεσίας να συνάπτει ατομικές συμφωνίες με πελάτες σε ότι αφορά τις τιμές. Περαιτέρω, στο άρθρο 125 ορίζεται ότι τα καταληκτικά τέλη της διασυνοριακής αλληλογραφίας θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν το κόστος, να είναι διαφανή και να συνδέονται με την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Για τον έλεγχο της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, ο Ν.112(Ι)/2004 ορίζει ως αρμόδιο Όργανο τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών γνωστό και ως ΕΡΗΕΤ. Αποστολή του ΕΡΗΕΤ αποτελεί η προαγωγή των συμφερόντων των καταναλωτών σε ό,τι αφορά στις τιμές, στη διαθεσιμότητα επιλογής και στην προώθηση της καινοτομίας που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα στις αγορές Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Στα πλαίσια της ευθύνης του ελέγχου της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται εντός του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, το γραφείο του ΕΡΗΕΤ ορίζει σε σχετική δευτερογενή νομοθεσία, δείκτες ποιότητας που αφορούν την παράδοση της αλληλογραφίας. Παράλληλα, το γραφείο του ΕΡΗΕΤ ορίζει, μεταξύ άλλων, με σχετικά διατάγματα θέματα που αφορούν στο λογιστικό διαχωρισμό που θα πρέπει να ακολουθεί ο πάροχος της καθολικής υπηρεσίας, και τον υπολογισμό του κόστους της καθολικής υπηρεσίας, μέρος των οποίων αναλύονται σε επόμενες ενότητες.

Δείκτες Ποιότητας Καθολικής Υπηρεσίας:

Τα επίπεδα ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών καθολικής καθορίζονται από τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 112(Ι)/2004 και ειδικότερα από τις πρόνοιες του περί Ποιότητας Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Διάταγμα του 2005 (Δ. 435/2005)  όπως τροποποιήθηκε σε δύο μεταγενέστερες ημερομηνίες κατά το 2005 και 2007.

Η παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών στους χρήστες, ανεξαρτήτως περιοχής στην οποία βρίσκονται, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους δείκτες χρόνου παροχής και ποιοτικών προδιαγραφών που ορίζει το σχετικό διάταγμα. Ως αποδεκτή μορφή παροχής των εν λόγω υπηρεσιών θεωρείται η πραγματοποίηση μιας τουλάχιστον περισυλλογής ημερησίως από κάθε σημείο πρόσβασης (δημόσια γραμματοκιβώτια ή άλλα καθορισμένα σημεία συλλογής) και μιας κατ’ οίκο διανομής στην οικία ή στα υποστατικά κάθε χρήστη για όλες τις εργάσιμες ημέρες και τουλάχιστον για 5 ημέρες της εβδομάδας.

Παράλληλα, στα πλαίσια της ευθύνης του ελέγχου της ποιότητας των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται εντός του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, ο ΕΡΗΕΤ ορίζει στη σχετική νομοθεσία (Κ.Δ.Π.435/2005), τους ακόλουθους δείκτες ποιότητας αναφορικά με την παράδοση αλληλογραφίας:

Όραμα

Να είμαστε η πρώτη επιλογή στο να συνδέουμε ανθρώπους και επιχειρήσεις.

 

Αποστολή

Η αξιόπιστη, ποιοτική και αποδοτική παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, καθώς και άλλων καινοτόμων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας με αξιοποίηση του δικτύου και υποδομής για εξυπηρέτηση των πελατών-πολιτών.

 

Στρατηγικός στόχος

Η βιώσιμη αναβάθμιση του επιπέδου των ταχυδρομικών υπηρεσιών.