Νομοθεσία

O περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Νόμος (Ν112(Ι)/2004)

Οδηγία 97/67/ΕΚ

Οδηγία 2002/39/ΕΚ

Οδηγία 2008/6/EK

Περί Ταχυδρομείων Νόμος

Περί Ταχυδρομείων Νόμος (Εγκατάσταση Γραμματοκιβωτίων για την κατ' Οίκο Διανομή της Αλληλογραφίας) Διάταγμα ΚΔΠ 202/1997