Οργανόγραμμα


Υπηρεσία Διοίκησης και Επιθεώρησης

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Διοίκησης και Επιθεώρησης συνίστανται τόσο στην τοποθέτηση, μετάθεση/μετακίνηση, αξιολόγηση όσο και στην εκπαίδευση προσωπικού. Πρόσθετα, η Υπηρεσία Διοίκησης και Επιθεώρησης  στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πραγματοποιεί  επιθεωρήσεις των Ταχυδρομικών Γραφείων, με στόχο τον έλεγχο και τη βελτίωση  της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση του προσωπικού  σε συνάρτηση με τους στόχους που τίθενται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.


Κλάδος Στατιστικής, Κοστολόγησης και    Στρατηγικών Μελετών

Ο Κλάδος, έχει την ευθύνη για την κοστολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν τα Κυπριακά Ταχυδρομεία, σύμφωνα με τις αρχές της πλήρους κατανεμημένης κοστολόγησης που καθορίζονται στα κατά καιρούς Διατάγματα/Αποφάσεις του Γραφείου Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ). Επίσης, είναι υπεύθυνος για την συλλογή και επεξεργασία των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων καθώς και για τη διεξαγωγή μελετών που στόχο έχουν την  αποδοτικότερη λειτουργία του Τμήματος.


Υπηρεσία Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης

Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης συνίστανται στην οργάνωση και λειτουργία των διάφορων υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων  για τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμισή τους ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις ανάγκες των πελατών.

Η Υπηρεσία Ταχυδρομικής Εκμετάλλευσης είναι, επίσης, αρμόδια για την εισαγωγή νέων υπηρεσιών καθώς και για τις σχέσεις με τους διάφορους ταχυδρομικούς οργανισμούς στο εξωτερικό.

Το Κέντρο Διαλογής Αλληλογραφίας (ΚΕ.Δ.Α.), είναι επιφορτισμένο με τη διαλογή και την προώθηση της αλληλογραφίας παγκύπρια χρησιμοποιώντας αυτόματη μηχανή διαλογής.

Το Ανταλλακτήριο Γραφείο που λειτουργεί στο χώρο του παλιού αεροδρομίου Λάρνακας είναι το σημείο εισόδου και εξόδου των ταχυδρομικών αποστολών στην/από την Κύπρο.


Υπηρεσία Γραμματοσήμων και Φιλοτελισμού.

Ο προγραμματισμός, η διαχείριση, η ετοιμασία του εκδοτικού προγράμματος, η φιλοτέχνηση των γραμματοσήμων, καθώς και η ετοιμασία και η διάθεση φιλοτελικών αντικειμένων είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Γραμματοσήμων και Φιλοτελισμού.  Παράλληλα η Υπηρεσία ασχολείται με τη διάδοση της φιλοτελικής ιδέας στα σχολεία και γενικά στην κυπριακή κοινωνία.

Η Υπηρεσία Γραμματοσήμων και Φιλοτελισμού, μέσω των εκδόσεών της, συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή της ιστορίας, του πολιτισμού, της κουλτούρας, του φυσικού πλούτου του νησιού μας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.


Οικονομικές Υπηρεσίες

Οι Οικονομικές Υπηρεσίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και έχουν ποικίλες αρμοδιότητες σε θέματα που αφορούν: