Ορθή Αναγραφή Διεύθυνσης

Ορθή Χρήση επιφάνειας φακέλων

Ορθή χρήση επιφάνειας ταχυδρομικών δελταρίων (post cards)

Προτεινόμενα μεγέθη φακέλων