Η Κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης

Σχέδιο: Αλέξανδρος Νεοφύτου, Λύκειο Ακρόπολης

Η Κυπριακή Δημοκρατία έγινε μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) στις 24 Μαΐου 1961. Αναλαμβάνει, από τις 22 Νοεμβρίου 2016 μέχρι τις 19 Μαΐου 2017, την προεδρία του οργανισμού, για πέμπτη φορά.

Το ΣτΕ αποτελείται από σαράντα-επτά κράτη-μέλη. Προϋπόθεση προσχώρησης στον Οργανισμό αποτελεί η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1950), σύμφωνα με την οποία τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να εξασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όπου ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο και νὰ προστατεύουν όλους τους ανθρώπους στην δικαιοδοσία τους. Παραμένει, ακόμα και σήμερα, μία από τις πιο αξιόλογες επιτυχίες του διεθνούς δικαίου, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Κυπριακή Προεδρία συνιστά ιδιαίτερη ευκαιρία ενδυνάμωσης των αρχών και των αξιών που προστατεύει και προωθεί ο σπουδαίος αυτός διεθνής οργανισμός.


Ποσότητες:
€1,00: 55.000

Φ.Π.Η.Κ.:
€1,40: 7.000