Έναρξη του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου e-Delivery in Cyprus

7/09/2017

Την 1η Σεπτεμβρίου 2017, ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου ‘e-Delivery in Cyprus’, στα πλαίσια του προγράμματος «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF – Connecting Europe Facility).

Το έργο έχει σαν στόχο την αναβάθμιση της υποδομής e-Delivery της Κυπριακής Κυβέρνησης, ώστε να υποστηρίζει την ασφαλή και αξιόπιστη ανταλλαγή δεδομένων και εγγράφων τόσο μεταξύ δημοσίων φορέων (A2A – Authority to Authority) αλλά και μεταξύ δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων (Business to Government).

Το e-Delivery (Ηλεκτρονική Διακίνηση και Διανομή) αποτελεί ένα από τους 5 κεντρικούς πυλώνες (building blocks) της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τον σημαντικότερο, καθώς πρόκειται για την υποδομή που ενώνει και επιτρέπει την διακίνηση πληροφοριών μεταξύ των υπολοίπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόλοιποι τέσσερις πυλώνες είναι το e-Invoicing (Ηλεκτρονική Τιμολόγηση), e-Identification (Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση), e-Signature (Ηλεκτρονική Υπογραφή) και e-Translation (Ηλεκτρονική Μετάφραση).

Ο κυριότερος παράγοντας επιτυχίας για την υλοποίηση του e-Delivery είναι να κατανοήσει σαφώς το κίνητρο της χρήσης του, το πεδίο εφαρμογής του καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες που δημιουργεί. Υπάρχουν 4 κύριοι στόχοι πίσω από την εφαρμογή του e-Delivery[1]:

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της υλοποίησης της υποδομής e-Delivery στην Κύπρο είναι τα παρακάτω:

Το έργο e-Delivery in Cyprus, συντονίζεται από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ,του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, και συμμετέχουν σε αυτό, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD TALOS LTD, η εταιρία AC GOLDMAN Solutions & Services LTD, και η εταιρία BOOMERTEL LTD.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2019. Κατά τον πρώτο χρόνο θα γίνει η ανάπτυξη της υποδομής του e-Delivery στα πλαίσια των υποδομών της Κυβέρνησης, ενώ στο δεύτερο χρόνο θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και η πιλοτική εφαρμογή της νέας υπηρεσίας.